Regulamin świadczenia usług elektronicznych w serwisie internetowym TopAtrakcje.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
 4. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Obowiązki użytkownika
 6. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
 7. Postępowanie reklamacyjne
 8. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 9. Polityka prywatności
 10. Polityka cookies
 11. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym topatrakcje.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Łukasza Piernikarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Lasowicka 115L, 42-620 Nakło Śląskie, NIP: 6452261759, REGON: 241314967.
 2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:
  1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. obowiązki Użytkownika,
  4. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Usługodawca (Operator) – Łukasz Piernikarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Lasowicka 115L, 42-620 Nakło Śląskie, NIP: 6452261759, REGON: 241314967.
 2. Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Elektronicznych Serwisu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 4. Serwis (Portal) - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.topatrakcje.pl.
 5. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 6. Plebiscyt – cykliczne głosowanie, w którym może wziąć udział Użytkownik. Plebiscyt jest podzielony na kategorie, a ich lista jest stała dla określonej edycji i dostępna na stronie Jak to działa?.

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. wzięcie udziału w Plebiscycie.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  1. wzięcia udziału w Plebiscycie.
 4. Wzięcie udziału w Plebiscycie oznacza zagłosowanie przynajmniej w jednej kategorii (wraz z wszystkimi jej podkategoriami) Plebiscytu
 5. Dokładne warunki Plebiscytu są dostępne na stronie Jak to działa?
 6. Zmiana warunków Plebiscytu nie jest zmianą Regulaminu.

IV. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. przeglądarka internetowa,
  3. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawca, pod rygorem nieważności.
 3. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis opisanych w rozdziale III pkt 1 ma charakter nieodpłatny.
 4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta jest na czas nieoznaczony.

V. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VI. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

VII. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polskieszlaki.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VIII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

IX. Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług udziału w Plebiscycie poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Łukasz Piernikarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Lasowicka 115L, 42-620 Nakło Śląskie, NIP: 6452261759, REGON: 241314967, adres poczty elektronicznej: biuro@polskieszlaki.pl.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies”
 6. Serwis oprócz danych analitycznych oraz rejestracji faktu głosowania w określonej kategorii Plebiscytu nie pobiera żadnych danych osobowych.
 7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

X. Polityka cookies

 1. Serwis używa plików „cookies”. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika i wysyłane na nasz serwer. W plikach tych nie ma danych osobowych, ale są informacje o zachowaniu Użytkownika. Przykładem takich danych jest np. informacja czy Użytkownik głosował w danej kategorii.
 2. Pliki cookies analyticzne wykorzystywane przez naszych partnerów:
 3. By wyłączyć wykorzystywanie plików cookies należy wyłaczyć odpowiednie ustawienie w przeglądarce.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem
 5. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Serwisu między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.